top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het gebruikmaken van alle diensten van Yojita ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Yojita, zoals hieronder opgenomen.

 

Gegevens Yojita [VOF]

Website: https://www.yojita.nl

Telefoon: +31 6 20 28 57 04

KvK: 82026610

BTW: NL862310167B01

 

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Yojita, en degene die gebruik maakt van de diensten van Yojita, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou als klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Genoemde prijzen in offertes aan particuliere klanten zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

2.3 Genoemde prijzen in offertes aan professionele klanten zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

2.4 Wanneer jij aangeeft definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst. De betreffende datum en afgesproken uren worden daarmee definitief.

2.5 De offerte blijft 30 dagen geldig.

 

3. Betalingstermijn

3.1 Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden op de overeengekomen wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

4. Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

4.1 Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving moet bij aanvang van de training en/of workshops de betaling op rekening van Yojita zijn bijgeschreven.

 

5. Annuleringskosten

5.1 Annulering van een privé-afspraak dient uiterlijk 24 uur voor aanvang gedaan te worden. In geval van annulering binnen 24 uur voor de afspraak, heeft Yojita – in verband met het vrijhouden van het afgesproken tijdstip – het recht de volledige prijs te rekenen.

5.2 Bij annulering van workshops op locatie gelden de volgende annuleringskosten:

-  Bij annulering tot 7 dagen van tevoren: 25% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering tot 4 dagen van tevoren: 50% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering tot 3 dagen van tevoren: 60% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering tot 2 dagen van tevoren: 70% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering tot 24 uur van tevoren: 80% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering binnen 24 uur van tevoren: 100% van de overeengekomen prijs.

5.3 Bij workshops op locatie van Yojita gelden de volgende annuleringskosten:

- Bij annulering binnen 72 uur van tevoren: 100% van de overeengekomen prijs.

5.4 Bij het verzetten van een overeengekomen afspraak naar een ander tijdstip geldt altijd dat Yojita het recht heeft extra (redelijke) kosten in rekening te brengen.

5.5 Bij retreats en opleidingen gelden de volgende annuleringskosten:

-  Tot 90 dagen voor de startdatum: kosteloos annuleren

-  61-90 dagen voor de startdatum: 50% van de overeengekomen prijs.

-  0-60 dagen voor de startdatum: 100% van de overeengekomen prijs. 

5.5.1 Wanneer de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet (meer) kan deelnemen aan het retreat of opleiding, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald. 

 

6. Annulering door Yojita

6.1 Bij overmacht kan Yojita de datum, aanvangstijd en/of plaats van een sessie/workshop wijzigen of de sessie/workshop annuleren. Er wordt altijd in overleg naar een nieuwe, passende datum gezocht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden, diefstal, brand, belemmeringen door derden, ziekte, verkeersbelemmeringen, verkeersongeval, stakingen.

 

7. Eigendom werk

7.1 Yojita blijft eigenaar van al de door haar gemaakte bestanden, producten en diensten en het is niet toegestaan deze te verspreiden, verkopen en/of gebruiken voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van Yojita.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Yojita is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

8.2 Mocht desondanks toch aansprakelijkheid ontstaan, is deze altijd beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 Yojita is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die jij lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachingsessie, retreat, opleiding of adviesopdracht. Jij blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.4 Elke aansprakelijkheid van Yojita voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

9. Herroepingsrecht koop op afstand

9.1 Voor producten die op afstand worden gekocht dan wel afgenomen, gelden de volgende bepalingen:

-  Jij als consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Yojita mag jou vragen naar de reden van herroeping, maar jou niet tot opgave van jouw reden(en) verplichte

-  Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij als consument, of een vooraf door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen, of:

a)  als jij als consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product hebt ontvangen. Yojita mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b)  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel hebt ontvangen;

c)  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product hebt ontvangen.

9.2 Bij koop op afstand van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gelden de volgende bepalingen:

-  Jij als consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd in beginsel gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. In artikel 13 staat echter een uitzondering hierop. Yojita mag jou vragen naar de reden van herroeping, maar jou niet tot opgave van jouw reden(en) verplichten.

-  Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

9.3 Verlengde bedenktijd voor koop op afstand van producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

- Indien Yojita jou als consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 

10. Verplichtingen van jou als consument tijdens de bedenktijd

10.1 Tijdens de bedenktijd zal jij als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.

10.2 Jij bent als consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

11. Uitoefening van het herroepingsrecht door jou als consument en kosten daarvan

11.1 Als jij als consument gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping (deze ontvang je bij je bestelling) of op andere duidelijke wijze aan Yojita.

11.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt jij het product terug, of overhandig je dit aan (een gemachtigde van) Yojita. Dit hoeft niet als Yojita heeft aangeboden het product zelf af te halen. Jij als consument hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

11.3 Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Yojita verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.

11.5 Jij als consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

12. Verplichtingen van Yojita bij herroeping

12.1 Als Yojita de melding van herroeping door jou als consument ontvangt, stuurt zij na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

12.2 Yojita vergoedt alle betalingen van jou als consument (exclusief retourkosten), zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat jij de herroeping meldt. Yojita mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot jij aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, net wat eerder is.

12.3 Yojita gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij als consument hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou als de consument. 12.4 Als jij als consument hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Yojita de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

13.Uitsluiting herroepingsrecht

13.1 Yojita kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Yojita dat tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:

-  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a)  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als

consument; en

b)  jij als consument hebt verklaard dat jij jouw herroepingsrecht verliest zodra Yojita de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

-  Producten of diensten die Yojita gemaakt heeft volgens jouw specifieke wensen, of op

basis van jouw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor specifiek jou bestemd zijn.

-  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

13.2 Als de levering van digitale inhoud niet van het herroepingsrecht uitgezonderd is, dien je bij uitoefening van het herroepingsrecht, op verzoek van Yojita, bewijs te leveren dat je de digitale inhoud definitief verwijderd hebt.

a)  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als consument; en

b)  jij als consument hebt verklaard dat jij hiermee jouw herroepingsrecht verliest.

 

14. Retreats en opleidingen

14.1 Jouw aanmelding is bevestigd wanneer:

-  je je hebt aangemeld via info@yojita.nl

- Het betreffende inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend

- Het volledige bedrag voor retreat of opleiding is ontvangen door Yojita

- Je, bij een opleiding, aan de specifieke toelatingseisen voldoet, beoordeeld door Yojita. 

- Je een schriftelijke bevestiging (per mail) hebt ontvangen van Yojita.

14.2 Annulering door Yojita. 

14.2.1 Annulering door onvoldoende deelnemers. Yojita kan datum, aanvangstijd en/of plaats van een retreat/opleiding wijzigen of de retreat/opleiding annuleren. Er wordt altijd in overleg naar een nieuwe, passende datum gezocht of er wordt een deel van de reeds betaalde prijs terugbetaald. Yojita biedt geen restituties of kortingen voor verlate aankomst, vroegtijdig vertrek, annulering van vluchten, vertragingen in reizen of ziekte. 

14.2.2. Annulering door overmacht. Yojita kan datum, aanvangstijd en/of plaats van een retreat/opleiding wijzigen of de retreat/opleiding annuleren. Yojita garandeert in geval van overmacht geen terugbetaling. Dit is afhankelijk van het ontvangen van restitutie van de locatie & partners waarmee we werken. Om deze risico’s te dekken raden we deelnemers ten zeerste aan een annuleringsverzekering/reisverzekering af te sluiten. Yojita biedt geen restituties of kortingen voor verlate aankomst, vroegtijdig vertrek, annulering van vluchten, vertragingen in reizen of ziekte. 

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden, diefstal, brand, belemmeringen door derden, ziekte, verkeersbelemmeringen, verkeersongeval, stakingen, politieke onrust.

14.2.3. Uitsluiting van deelname. Yojita heeft het recht om personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan een retreat of opleiding.

14.3 Annuleringskosten. Bij retreats en opleidingen gelden de volgende annuleringskosten:

- Tot 90 dagen voor de startdatum: kosteloos annuleren

- 61-90 dagen voor de startdatum: 50% van de overeengekomen prijs.

- 0-60 dagen voor de startdatum: 100% van de overeengekomen prijs. 

14.3.1 Wanneer de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet (meer) kan deelnemen aan het retreat of opleiding, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald. 

14.6 Aansprakelijkheid. Yojita draagt zorg voor een goed en ordelijk verloop van retreats en opleidingen. Deelname is geheel op eigen risico. Yojita is niet aansprakelijk voor letsel en/of scahde van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. 

14.7 Wijzigingen programma retreat/opleiding. Yojita heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat. Denk hierbij aan de yogadoctente (bij ziekte, zwagerschap of andere omstandigheden), programmering of workshops. Yojita draagt in dat geval zorg voor professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanging. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat/ opleiding schriftelijk (per mail) over ingelicht. 

14.8 Huisregels retreat/opleidingen. Onze locaties zijn rookvrij. Drugs- en alcoholgebruik zijn tijdens verblijf, retreat/opleiding niet toegestaan. Yojita is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat zij ook respectvol zijn naar elkaar, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, gender en ontwikkeling. Yojita kiest haar locaties met zorg en biedt een veilige en leefbare omgeving. Deelnemers dienen locatie en haar omgeving ook met zorg te behandelen. We dragen samen zorg voor schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Yojita niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Yojita niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden.

14.9 Het maken van video/ film of geluidsopname is gedurende retreat/opleiding uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook zal Yojita te allen tijde schriftelijk toestemming vragen voor het maken en gebruiken van beeld- of geluidsmateriaal. 

 

14. Klachtplicht

14.1 Indien jij een klacht hebt naar aanleiding van een product en/of dienst van Yojita, dien jij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht aan Yojita kenbaar te maken. Yojita probeert altijd samen tot een oplossing van de klacht te komen.

Download de algemene voorwaarden hier in PDF.

bottom of page